European Science Engagement Association
STEM PD NET
The International Consortium for STEM Education
ICSE Academy

Professional Development for European In- and Pre-Service STEM Teachers (ICSE Teacher Academy)

     

Hizmet Öncesi ve Hizmet İçi STEM Öğretmenlerinin Mesleki Gelişiminde Avrupa İşbirliği ve Hareketliliği (ICSE Academy-proSTEM)

Mesleki Gelişim

STEM öğretmenlerinin mesleki eğitimlerinin mümkün olan en iyi ölçekte sağlanması, STEM eğitimindeki başarısızlık gibi sorunların üstesinden gelmenin önemli bir yoldur. Bu hususta öğretmenlere mesleki eğitimlerine ilişkin ihtiyaçlarını dile getirebilecekleri bir alan sağlamak önemlidir. Fakat mesleki gelişim tekliflerinde ihtiyaçların geri planda kalmasına bağlı olarak öğretmenlerin ihtiyaçlarıyla uyumlu olan mesleki gelişim programlarına katılamamaları nedeniyle öğretmenlerde mesleki yeterlilik problemleri ortaya çıkmaktadır.  Nitekim öğretmenlerin yüksek bir oranının mesleki gelişim olanaklarının ihtiyaçlarını karşılamadığını gösteren raporlar (European Commission, 2015) ayrıca fırsatlar ile talep arasında önemli bir uçurum olduğunu ortaya koyan çalışmalar (OECD, 2020a) bulunmaktadır. 

İş Birliği

İş birliği öğretmenlerin yetkinlik gelişimini ve iş memnuniyetini teşvik eden bir unsurdur. Bununla birlikte, iş birliğine dayalı mesleki öğrenme, resmi programlarda uygulanan faaliyetler açısından yaygın değildir (Schleicher, 2018). OECD ülkeleri genelinde, öğretmenlerin büyük bir kısmı hiçbir zaman kapsamlı iş birliği faaliyetlerine katılmadıklarını bildirmektedir: örneğin, öğretmenlerin %16'sı herhangi bir iş birliğine dayalı mesleki öğrenme faaliyetine katılmadıklarını ve öğretmenlerin %41'i hiçbir zaman diğer öğretmenlerin derslerini gözlemlemediklerini veya diğer öğretmenlere geri bildirim sağlamadıklarını bildirmektedir (OECD, 2020b).

Hareketlilik

Uluslararası hareketlilik, iş birliğini teşvik etmekte, öğretmenlerin genel kişilerarası becerilerini geliştirmekte, kültürlerarası yeterlilikleri artırmakta ve iş birlikçi uygulamalar da dahil olmak üzere öğretmenlerin uygulamalarını olumlu yönde etkilemektedir (OECD, 2020b). Bu durum, öğretmenler arasında hareketlilik ve iş birliğine dayalı kültürlerin birbiriyle ilişkili olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, STEM öğretmenleri için yüksek kaliteli hareketlilik deneyimlerinin teşvik edilmesi, mesleki iş birliğine dayalı öğrenme (sınırlar içinde ve ötesinde), öğretim yeterlilikleri ve dolayısıyla STEM sınıflarında öğretim kalitesi ve bir bütün olarak öğretmenlik mesleğinin çekiciliği üzerinde ortak etkiler yaratabilir. 

Mesleki gelişim, iş birliği ve hareketlilik unsurları bağlamında ICSE Academy-proSTEM projesi yüksek nitelikli STEM öğretmen işgücü oluşturmak için aşağıda belirtilen temel yollara odaklanmaktadır. 

1. Hizmet öncesi ve hizmet içi STEM öğretmenlerinin mesleki gelişimi için yeni araçların geliştirilmesi,

2. Öğretmenlik mesleğinin çekiciliğinin artırılması,

3. STEM temel öğretmen eğitiminde ve sürekli mesleki gelişim eğitiminde hareketliliğin kolaylaştırılması,

4. Teknolojiyi kullanmak için güven ve yeterlilikleri teşvik etmek,

5. Sonuçların politika yapım süreçlerine aktarılması,

6. Mevcut kaynaklara (ve en iyi uygulamalara) dayalı yeniliklerin teşvik edilmesi.

Projenin ön plana çıkan özellikleri;

- Yüksek kapasiteli ortaklık: Proje ortakları farklı ülkeden deneyimli yükseköğretim araştırmacıları, STEM temel öğretmen eğitimi ve sürekli mesleki gelişim eğitimi sağlayıcıları, eğitim politikası yapıcıları ve yenilikçi iş birliği yapıları aracılığıyla birbirleriyle, birbirlerinden ve birbirleri hakkında öğrenen okullardan oluşmaktadır.

- Hizmet öncesi ve hizmet içi STEM öğretmenleri için üç yenilikçi mesleki öğrenme formatı:

  • İş başında öğrenme yoluyla akran öğrenimi 
  • Disiplinler arası Avrupa çalıştay serisi 
  • İşbirliğine dayalı Avrupa yaz okulları 

- Farklı ihtiyaçlar-fizibilite-uyum: 

Mesleki öğrenme biçimlerinin geliştirilmesinde hem öğretmenlerin ihtiyaçları hem de politika yapıcıların gereksinimleri göz önünde bulundurulmaktadır. 

Derin bir politika ihtiyaç analizine dayalı olarak ulusal ve Avrupa politikasını bilgilendirmek için sistematik bir yaklaşım kullanılmaktadır. Bu yaklaşım, hedeflenen yaygınlaştırma/iletişim ve kurumsallaştırılmış değişim yapılarını içermektedir.

Kaynakça

European Commission (2015). The Teaching Profession in Europe: Practices, Perceptions, and Policies. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 

OECD (2020a). PISA 2018 Results (Volume V): Effective Policies, Successful Schools, PISA, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/ca768d40-en

OECD (2020b). TALIS 2018 Results (Volume II): Teachers and School Leaders as Valued Professionals, TALIS, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/19cf08df-en

Schleicher, A. (2018). Teaching and Learning International Survey TALIS 2018 Insights and Interpretations. 

ICSE Academy Uluslararası Proje Ekibi

13 farklı ülkeden deneyimli yükseköğretim araştırmacıları, STEM temel öğretmen eğitimi ve sürekli mesleki gelişim eğitimi sağlayıcıları, eğitim politikası yapıcıları ve okullardan oluşmaktadır. 

ICSE Academy Türkiye Proje Ekibi

ICSE Academy Türkiye İletişim: Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Metin Şardağ, metinsardag@gmail.com

Prof. Dr. Gültekin Çakmakcı, Prof. Buket Akkoyunlu, Mehmet Söğüt, Hande Tölüv, Adem Bozkurt, Doç. Dr. Gökhan Kaya